Advertisement
Praca
Gazetapraca.pl
Wiadomo?ci z rynku pracy

Gazeta.pl
 • Certyfikacja pracowników jako motywator i ?cie?ka rozwoju
  Sta?a edukacja pracowników to jedno z najwa?niejszych zada? wpisanych w misj? ka?dej firmy. Eniro Polska, dostawca rozwi?za? marketingu internetowego dla ma?ych i ?rednich firm z powodzeniem rozwija proces wewn?trznej certyfikacji pracowników.

 • Filolog nie musi ba? si? o prac??
  Z danych GUS-u wynika, ?e ka?dego roku do sesji egzaminacyjnych przyst?puje ok. 70 tys. studentów filologii i lingwistyki. Wbrew obiegowej opinii absolwenci tych humanistycznych kierunków nie maj? z regu?y problemów ze znalezieniem pracy - ryzyko bezrobocia wynosi w ich przypadku tylko kilka procent. To mi?dzy innymi efekt rozwoju sektora nowoczesnych us?ug dla biznesu, którego przedstawiciele zg?aszaj? nieustanne zapotrzebowanie na pracowników pos?uguj?cych si? j?zykami obcymi.

 • "Recruitment fraud" czyli jak nie da? si? oszuka? podczas szukania pracy
  Zazwyczaj kandydatom do pracy trudno sobie wyobrazi?, ?e za og?oszeniem rekrutacyjnym mog? kry? si? oszustwa finansowe, próby kradzie?y danych lub ustawione nabory. A jednak, fa?szywe oferty pracy s? realnym problemem. W Wielkiej Brytanii, która starannie monitoruje zjawisko, w ostatnich dwóch latach ilo?? zg?osze? dotycz?cych fa?szywych ofert pracy po??czonych z wy?udzeniami pieni?dzy lub danych osobowych wzros?a o przera?aj?ce 300%. Proceder ma ju? nazw?. Mówi si? o nim "recruitment fraud" - oszustwa rekrutacyjne.

 • Warsztaty RODO w HR, 24.05.2018, Warszawa
  Dzia?y HR w zgodzie z nowymi regulacjami

 • Learning ecosystem, czyli przysz?o?? e-learningu
  Temat budowania ?rodowiska pracy z wykorzystaniem technologii cyfrowych staje si? coraz bardziej gor?cy. Ju? nie tylko e-learning, ale budowanie ca?ego ekosystemu rozwojowego opartego o ró?nego rodzaju aplikacje jest wyzwaniem dla nowoczesnych dzia?ów L&D w dzisiejszych organizacjach. Podczas kwietniowej konferencji e-Learning Fusion (ELF2018) zostan? poruszone tematy zwi?zane z przysz?o?ci? rynku cyfrowego nauczania. Jak stworzy? cyfrowe ?rodowisko uczenia si?, jak przekroczy? granice tradycyjnego my?lenia o e-learningu, co b?dzie mia?o warto?? i sens.

 • CV w bran?y agro - poka?, co umiesz!
  Do ?ask powracaj? zootechnicy, rolnicy i handlowcy w bran?y rolnej. Gospodarstwo to ju? nie malutki teren stworzony dla w?asnych potrzeb, to ?wietnie prosperuj?ce i przynosz?ce zyski przedsi?biorstwo. Praca w sferze agro to dla wielu kandydatów. spe?nienie marze? i ambicji. Jak
  zatem stworzy? CV, które zach?ci pracodawc??


Advertisement
 
All Rights Reserved © 2006-2011 ilawaonline.pl
budowanie domuPizzeria IіawaWeterynarz iіawaKurier Iіawa Praca w fm groupKwiaciarnia Iіawabiuro rachunkowe iіawa
katalog abix kantor iіawaBiuro projektowe iіawaukіadanie kostki iіawa Kasyno iіawa