Advertisement
Praca
Gazetapraca.pl
Wiadomo?ci z rynku pracy

Gazeta.pl
 • Filolog nie musi ba? si? o prac??
  Z danych GUS-u wynika, ?e ka?dego roku do sesji egzaminacyjnych przyst?puje ok. 70 tys. studentów filologii i lingwistyki. Wbrew obiegowej opinii absolwenci tych humanistycznych kierunków nie maj? z regu?y problemów ze znalezieniem pracy - ryzyko bezrobocia wynosi w ich przypadku tylko kilka procent. To mi?dzy innymi efekt rozwoju sektora nowoczesnych us?ug dla biznesu, którego przedstawiciele zg?aszaj? nieustanne zapotrzebowanie na pracowników pos?uguj?cych si? j?zykami obcymi.

 • "Recruitment fraud" czyli jak nie da? si? oszuka? podczas szukania pracy
  Zazwyczaj kandydatom do pracy trudno sobie wyobrazi?, ?e za og?oszeniem rekrutacyjnym mog? kry? si? oszustwa finansowe, próby kradzie?y danych lub ustawione nabory. A jednak, fa?szywe oferty pracy s? realnym problemem. W Wielkiej Brytanii, która starannie monitoruje zjawisko, w ostatnich dwóch latach ilo?? zg?osze? dotycz?cych fa?szywych ofert pracy po??czonych z wy?udzeniami pieni?dzy lub danych osobowych wzros?a o przera?aj?ce 300%. Proceder ma ju? nazw?. Mówi si? o nim "recruitment fraud" - oszustwa rekrutacyjne.

 • Warsztaty RODO w HR, 24.05.2018, Warszawa
  Dzia?y HR w zgodzie z nowymi regulacjami

 • Learning ecosystem, czyli przysz?o?? e-learningu
  Temat budowania ?rodowiska pracy z wykorzystaniem technologii cyfrowych staje si? coraz bardziej gor?cy. Ju? nie tylko e-learning, ale budowanie ca?ego ekosystemu rozwojowego opartego o ró?nego rodzaju aplikacje jest wyzwaniem dla nowoczesnych dzia?ów L&D w dzisiejszych organizacjach. Podczas kwietniowej konferencji e-Learning Fusion (ELF2018) zostan? poruszone tematy zwi?zane z przysz?o?ci? rynku cyfrowego nauczania. Jak stworzy? cyfrowe ?rodowisko uczenia si?, jak przekroczy? granice tradycyjnego my?lenia o e-learningu, co b?dzie mia?o warto?? i sens.

 • CV w bran?y agro - poka?, co umiesz!
  Do ?ask powracaj? zootechnicy, rolnicy i handlowcy w bran?y rolnej. Gospodarstwo to ju? nie malutki teren stworzony dla w?asnych potrzeb, to ?wietnie prosperuj?ce i przynosz?ce zyski przedsi?biorstwo. Praca w sferze agro to dla wielu kandydatów. spe?nienie marze? i ambicji. Jak
  zatem stworzy? CV, które zach?ci pracodawc??

 • Nowy gracz na rynku E-Commerce? Powalczy z najwi?kszymi. Znajdziesz w nim oferty pracy czynieruchomo?ci, wkrótce tak?e dokonasz zakupów
  OKENO.pl to start-up za?o?ony w drugiej po?owie 2017 roku. Jego g?ównym celem jest stworzenie platformy og?oszeniowo - handlowej o zasi?gu ogólnopolskim, b?d?cej w za?o?eniu alternatyw? dla U?ytkowników, którzy do tej pory byli skazani na wspó?prac? z portalami p?atnymi typu OLX czy Allegro.

 • Szukasz pracy? W tych miastach i regionach Polski znajdziesz j? najszybciej
  Wed?ug badania Confidence Index przeprowadzonego przez Michael Page a? 57,7 proc. respondentów z Polski deklaruje, ?e jest w stanie znale?? now? prac? w okresie krótszym ni? 3 miesi?ce. Co ciekawe, najwi?cej optymistów pod tym wzgl?dem jest w Krakowie, bo a? 66,7 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalaz?y si? Wroc?aw, region ?l?ska oraz Warszawa.

 • Ukrai?cy wydadz? na ?wi?ta 154 z?. Polacy pi?? razy wi?cej
  Na tegoroczne ?wi?ta Bo?ego Narodzenia Polacy wydadz? na zakupy spo?ywcze i prezenty ?rednio 882 z?. W tym samym czasie Ukrai?cy przeznacz? na ten cel 154 z? (1196 hrywien) - wynika z danych Research & Branding Group. Porównuj?c planowane wydatki ?wi?teczne do ?redniego wynagrodzenia okazuje si?, ?e Polacy s? bardziej rozrzutni. Na ?wi?ta wydajemy jedn? czwart? pensji, podczas gdy Ukrai?cy jedn? pi?t?. Co ciekawe, Ukrainiec na ?wi?teczne wydatki musi pracowa? 4 dni, a Polak jeden dzie? d?u?ej.


Advertisement
 
All Rights Reserved © 2006-2011 ilawaonline.pl
budowanie domuPizzeria IіawaWeterynarz iіawaKurier Iіawa Praca w fm groupKwiaciarnia Iіawabiuro rachunkowe iіawa
katalog abix kantor iіawaBiuro projektowe iіawaukіadanie kostki iіawa Kasyno iіawa